Sveti Rok va Klani

Od slavljenju svetiga Roka san čuv va oštariji 1974 lita, a povidali su mi Mate Barak Munčev i Rude Barak Mavšin. 


Našin ljuden ko da lita nisu puno značila, pa su rekli Bog zna kiga lita je to bilo ili pak zdavna je to bilo, ili pak Bog zna kiga vika se je to trefilo. No jast si pak mislin da su ovi događaji bili va sridnjin viku, to će reć pred kakovih 400 lit nazad.  Kuga da je pogodila Klanu i da je selo tako stradalo da je od ciliga sela preživilo samo kvarat ljudi. Cili rodi su poumrli. Onda su ljudi da biju laglje preživili, živili va rodu ili su rekli va plemenu. to će reć po prezimenu. Eno prezime je na kupu magari i va više kiš držalo cilo pleme ili rod. Tako da se i danas najde da su va Bacinovi ulici si Laginje, a va Gržini nikada si Cucančić.

Kako je Klana i va ono vrime za vojsku bilo važno misto, a i Grofovija klanjska bez kmeti ni niš vridila, je ondašnji grof odlučiv ponovo oživit selo. Do tiga vrimena su va Klani živili trdi kajkavci, kot i va Gorskin kotaru i Zagorju, pak mamo i danas starih besid ko da bi vovna, žovto, povž, govtat, jabovko i dr. 

Grof je pripeljav pet rodi. To nisu familije, nego ondašnje obiteljske zadruge, ke su brojile i po 25 ljudi. Bit će da se je tako živilo va ono vrime tamo kot i va Klani, a ti naši preci su prišli iz Drniša. To su rodi: Marinčić, Stupar, Cucančić, Pavlačić i Starčić. Nika su prezimena i nestala. Kako su po broju sigurno bili jači od ovih Klanjci kaj su našli, va Klani se je zmišala ikavica z domaću kajkavicu i danas mamo naš lipi i sakimu čudan klanjski dijalekt.

Ovi preživili Klanjci da su na narodni nošnji nosili klobuke, a Drnišani barete okrugle kot kaj se nose va Istri, Dalmaciji i Liki, pak da su se znali i pokarat radi tih pokrival, mada je plovan rekav da moreju nosit ki kaj će. Malo mi je čudno kaj bi se karali zaradi pokrivala, ma mislin da je dobro reć da se vidi malo slika oniga vrimena. Ti kaj su nosili baretu – dakako bez oboda – su sebe smatrali da su slobodnjaki. Bit će da su imeli drugačiji odnos prema grofu. Oni kaj su nosili klobuke da su bili pravi podaniki ki su morali dilat rabotu i dajat druge dacije. Kako je bilo potljer se zna; su morali i oni dilat i dajat dacije grofu za su baretu. 

Va ono vrime kada se je se na noge hodilo, Drniš je biv na kraj svita. Kako se je grof tako snašav ni poznato, da iz te daljine prideju tuliki ljudi, aš ako je prišlo cilo pleme, onda su tu bili i starci i dica.  Ti naši novi Klanjci da su jako častili svetiga Roka, pak su skupa z domoroci zazidali na ulazu va selo crikvicu njemu va čast. Danas ta crikvica ni više na ulazu, ali oni put je bila, aš je zadnja kiša bila Dašćeničina iliti pak danas Šopeća ka je prije Jačećih. Da nisu oni prinesli pobožnost svetimu Roku va Klanu, Bog zna bi li bila storena crikvica, ka je tako lipa i ukusno storena, kot ena majhana katedralica. 

Još je dva puta kuga poharala Riku, Kastavšćinu i Gromišćinu, no Klanu ni nigdar potljer kaj su zazidali crikvicu trefilo to zlo. Strina Ane pereća mi je rekla da su naši stari govorili da je kuga prišla va obliku smrti i kose, ali da je sveti Roko rekav ti pošasti: „Uvdi san jast na straži. Nimaš ti va Klani kaj iskat i jast te neću pustit va selo“.  

Klanjci su očuvali zavjet svetimu Roku hvala Bogu do dana današnjiga i sako lito se služe obredi sv. Roku na njegov dan 16. kolovoza, i onda se služi cili misec dan sv. maše va ti crikvici se do 16. rujna.

Zapisav: Josip Gržinčić Tomačin