Sveti Anton pustinjak

Lita Gospodnjiga 1848. ukinjeno je va Klani kmetstvo. To će reć saka vrst rabote i tlake poli grofa. Ne mora se više dajat dacija ni jene vrste, nego crikvi lukno ko je bilo edan janjac i prvi sir. Va spomin ukinuća kmetstva, a na slavu Boga Svevišnjiga su Klanjci podignili kameni križ pred crikvicu sv. Roka tiga istiga lita.

1851. lita su Klanjci storili ugovor z klanjskin grofon Negovetićen, da će od njega odkupit polja, šume i njive i da će se odkup siga imanja obavit va 14 rat. Saka rata se daje sako drugo lito. Ena rata vridi eniga junca od dvi lita i 10 ovac. Va spomin tiga Ugovora, a na slavu Boga Previšnjiga su Klanjci zdignili kameni križ va polju 1851. lita, kadi je Mate Beleć ostav živ kada je pav va Ričinu. 

Kada se je otplaćivala zadnja rata grofu Negovetiću, 1879. lita je Klanu zadesila vela nevolja: na blago je prišla stočna kuga ka se zove slinavka, pak je pomorila 800 grl rogatiga blaga (goved). Ono kaj ni poginilo, su po sili zakona gospodari morali poubijat i zapalit, tako da ni va Klani ostalo ni eniga goveda.To je bila vela nevolja, aš su Klanjci imeli vele vole ki su bili teški i po enu tonu. Ni mi poznato kako je bilo z ovcami.

Eno gospodarstvo je imelo najmanje kornar - to će reć -  40 ovac. Ostali su nego tovari i eno četrdeset konji. Ti konji su bili lahki tristotinjak kiv, a rabili su samo za domaću porabu. Uglavno su to bile kobilice. Nigdar jih nisu ljudi prijavljivali, aš su konji bili vojni obvezniki, pa su jih ljudi tajili da jin jih vojska ne zame kada su jin vježbe. Učitelj je obavljav popis, a i on je imev konja, zato je to moglo tako poć. 

Nakon tiga veliga zla 1879. lita, Klanjci su dali zavjet svetimu Antonu Pustinjaku,  dobrimu svecu, zaštitniku od blaga i pčelari, da će na dan sv. Antona na 17. siječnja sako lito slavit ta dan ko da bi bila nedilja; da će se na ta dan služit svata maša za ku će darovat dar Općina Klana i da se na ta dan neće zaprezat blago ni za kakovu silu. Sveta maša se ma služit na čast svetiga Antona. 

Kako se je zadnja rata morala otplatit, a slinavka je pomorila so blago, ljudi su je otplaćivali tako da su prodajali bakrene i gizene kotle, mesingane mužare i luštrine. Luštrini su ženski nakit: to su dovge, zlatne veružice va ke je na sake četiri prsta zataknjen edan morčić. Ženska si je na vrat mogla dit luštrin na tri predela, aš je biv dovg. Govori se da je vridiv kuliko i edan junac od dvi lita, ili pak ždribe od dvi lita.

Tako je Klana ostala bez kotli, mužari i nakita. Kastavci da su nan se špotali da smo ostali samo na zemljanih lonci i sklidah, pa da klanjci ne jide ni palente, aš da je nimaju va čin skuhat. No, hvala Bogu, i teški potres ki se je dogodiv 1870 i ovu tešku nevolju od slinavke 1879. lita naši su stari z pomoću Božju i z velu viru va Previšnjiga, a i z svojimi žulji se to prebolili i obnovili se na slavu Bogu i na diku roda Hrvatskiga Amen.

Ovo je stric Jače Beleć povidav Josipu Gržinčiću Tomačinimu 1968. lita poli njih doma.

Stric Jače Beleć je rojen 1880. lita, a umrv je 1972. On je se ovo znav aš je čuv od Grgota Gauš Gržankiniga.