Stara rebar va Paki

Lita Gospodnjiga 1806. bila je gotova cista ku danas zovemo stara Rebar, ka gre od polovice Rebri i spušća se točno k Mandaleni. Prepozna se jako lahko po jako zdubljenih kolinah va kamenju i po zogarski kišici.

Samo stotinjak koraki livo ali pak niže je stara seoska strma Rebar. Mi je mama stara rekla da ji je njej ćaća stari povidav da su voze na špagi, no na konopi držali da jin se ne prehite, kada su vozili iz Gumanca po ti stari Rebri.

Tu staru Rebar ka je prava cista, dav je storit kako rečeju Klanjci Napoleon, tako da nan je znat da je storena za vojne potribe. Od samiga početka kada je storena, pa do 1903., kada je storena nova Rebar, se po va kamiku zdobljenih kolinah vidi da je jako rabila i franceski vojski i klanjskimu puku. Po službi je cista pušćena va porabu na Petrovu 1806, ali zaradi eniga događaja samo za vojsku, će reć da su domaći Klanjci počeli po nji vozit dan kasnije, 30. lipnja, a da ni biv nijedan iz Klane pozvan na svečanost kada je bila službeno odprta.

Kada se je dilala ta cista je klanjsku sagdašnjicu prominila vriva ljudi – dilavci od sih stran, pak je va Klani bilo živo. Pretežno su ti dilavci kaj su dilali cistu bili mladi ljudi, i bilo jih je puno. Dilo su nadgledali vojni stručnjaki, a red va selu su držale vojne patrole. Klanjci su jako držali do svojiga kralja, to će reć do austrijskiga cesara, ki je biv krunjen i kot hrvatski kralj, pak da su radi citirali i židovski slogan iz Svetiga pisma ki glasi: „Mi nimamo cesara, nego kralja“. 
Zaradi tiga nisu trpili Franceze i va oštarijah je bilo više puti karanja, pa i tepežine.

Kako je va francuski vojski bilo i Hrvati, su se mogli onda dobro sporazumit. Mani je čudno da su Klanjci bili tako zadrti, aš su Francuzi nosili napridne ideje, a poglavito ukinuće kmetstva. Poli Bartolovih, to će reć kadi biva Greta, da je bila oštarija i ta ćedan kada je bila gotova cista, je nastala barufa, aš da je va oštariji bilo dosta časniki ki da su govorili proti kralja i Austrije. Na to su se počeli test Klanjci š njimi i da su jako premlatili eniga višiga časnika. Kada je prišla patrola su se Klanjci razbižali na zadnja vrata va Gradinu. Kako je med Klanjci biv najgrlatiji niki mladić od Jakovovih, se je dio patrole uputiv k njin doma. No ovi mladići su uspili priteć do Rokčeviga skadnja (danas je to Rokčeva štala) kadi jin je bila skrita puška.

Kada je patrola prišla do Jakovovih, je kiša bila zaprta, aš su oni dilali na njivi kaj je pred pećnicu. Dva Francuza su se nagnila na prostrice od vrta i razpićivali se od ovih kaj jih išćeju. Na to je ta Jakov striljav iz skadnja iz puške i smrtno pogodiv eniga Francuza. Dakako, oni su ušli na Brig, pak na Lisac, kadi su se jatili poli sestre od nikiga Nežiniga kaj je bila na Lisac udata. Tamo su se jatili tuliko lit dokljer nisu Francuzi napustili naše kraje, a po liti da su z našimi pastiri pasli ovce. To je biv Ivakov, Nežin i Jakovov mladić kaj su bili tako odvažni za tako kaj storit. Zaradi tiga nisu Klanjci bili pozvani na slavlje ciste.