Pod Sabino

Pod Sabino – to je ime eniga mista, ali bimo rekli toponim. To bi bilo na putu kuda se gre iz Klane na Brizu, kaj će reć kilometar pred selon Breza, tik poli same ciste. Tu da se od vavik zbiraju nečiste sile, coprnice i kudlaki. Klanjci ne rabe besidu za muškiga coprnjaka vukodlak, nego kudlak. Va odrejeno vrime se tu zbereju. Od tu jin je polazišće kamo i komu greju zlo dilat, ma isto tako da jin je tu i prihajališće potljer kako obave zlo. Brižan na koga se namire. 

Tu da se najdeju se nečiste sile od Snižnika – Gore Šnebrške, pa do Kleka, Gore Ogulinske. Ma va tin coprnjačkin kolu da je i domaćiga zla od prik Učke i prik Obruča. To domaće zlo da se je fanj pritajilo, aš da su jin pred fanj lit dili zatrep, kaj će reć zamku i da su jih petnajst prepoznali i va Kastvu gradu zapalili. 

Edan Studenjac da je šav iz Bistrca z vozon s konji. Nikakor da se ni mogav snać kadi je, nego na velo da je iz nikiga dovčine prišav va selo Brizu. Te konje da je imev više lit i sami da su znali doma poć, ma tu večer za simi crugljami da su ga zapeljali na Brizu.

Povidala mi je teta Tonka Gržeća na dan Sensove 1972. lita gospodnjiga

Ja san ovo kaj mi je ona povidala povidav barbi Tonetu Protovimu, pak mi je on rekav ovako; da je i on čuv od starih ljudi da su va Kastvu zapalili petnajst štrig i štriguni pred puno lit. Ma stric Tone reče da ni triba virovat da su to bili štriguni ni štrige. Bit će da je nikomu dišav njihov grunat, pak da su jih zato zapalili, a grunat su njihov med sobu podilili oni ki su se to zmislili i njin pripisali, aš tako da su kastavski partizani ubili Nadalu Martinelovu i obadva sina, samo da ni nasljedniki na njihovin gruntu poli Benaši. 

Pak mi stric Tone reče da to nisu bili pravi partizani, nego jin je to biv samo paravan za kin su se skrivali da biju mogli dilat ta nečasna, mrska sotonska dila. Iz istiga razloga - mi dalje reče barba Tone – su ti isti neljudi na Halublju poubijali 130 svojih ljudi. Svoji svoje. Cile obitelji. Na Garići da je poznav Puževu obitelj, ku da su cilu poubijali. Zato mi reče da je tamo vražji svat. 

Ja ovo pišen i ne znan će li kada prit vrime da se to more povidat. Pitav san Mariju kaj broskve prodaje, a ona je iz sv. Mateja, zna li kaj ona od tiga. Pak mi je rekla: "Mali, ako želiš starost pričekat, ne govori i ne pitaj niš od tiga." 
Evo kako počne i fini priča od štrig. Ne mora bit istina da na metli lete, ali je istina da i od te se priče pride do dugo skrivane istine.

Barba Tone je biv potljer rata fanj lit politički aktivan, ma mi je rekav ovako: "Mačići progledaju osan dan nakon kaj se zležeju", a za se je rekav da je progledav nakon dvajset lit. Ali opet mi reče da je i to bolje nego do smrti bit slip poli zdravih oči.