Koledvanje va Studeni

„Sviraljke s udarnim jezičkom“ autora dr. Božidara Širole, Tisak nadbiskupske tiskare u Zagrebu 1937. g.
Iz originala prepisao Josip Gržinčić, 23.studenog 1973. g

Sopac Jure Rutar, drvodjeljac, rođen 1851. g. u Studeni, uz njega je pjevač Ivan Maljavac, poljodjeljac iz Studene. Rutar je najprije svirao sam muziku za koledvu, a poslije je uz njegovu svirku Maljavac pjevao dvije koledve. Ovo su tekstovi tih koledvi:

„Jeno se je joženilo
ko ni znalo niš dilati.
Niti tkati, niti presti,
niti vune gardašati.
Kad je bilo doba tkati
ona je šla mužu spati.
Kad je bilo doba presti,
ona je šla mužu sesti.
Oj ti mužu moj nebore
ali ti ja niš ne more.
Speci mi ti kobasicu
i na maslu pogačicu
da se mlada ponapijen
z onu dotu ku dobiven.
Imela san dva lancuna
dva lancuna, dva škuljava.
Imela san kotulišće
na njin škulju kot ognjišće.
Imela san jenu šurku
jenu šurku od veluda
ka ni spreda ni odzada.
Zimi san je ja oblikla
a po liti san je slikla
i na suncu šence tlikla.“

Gotova koledva, ali oni dalje pjevaju:

„Sad nan dajte našu plaću
naša plaća maloj' vridna.
Ako nan je vi ne date
već nas k litu ne vidite.“

2. koledva:

„Pimo pimo ki dan danas
Bog se rodi s tilon za nas.
A Marija Diva ga porodi
otkud sunca zraka shodi.
Prva muka od Pilata
krv proliva vrhu zlata
vrhu zlata, vrhu srebra.
Da je ona čista Diva,
čista diva, divojčica, 
Josipova zaručnica.
Josipom se rukovala
slavnin daron darovala.
Na tin budi Bog pohvaljen
dragi Jezus navik amen.“

Koledve se izvode u Božićno doba. Snimku je načinio u Studeni 07. veljače 1932. g. dr. Božidar Širola, tada muzejski muzikolog. Sopac je bio Jure Rutar, a pjevači su bili Ivan Maljavac i Ivan Brmalj, poljodjeljci iz Studene.

3. koledva – Pisma o Stipanu

„Pimo pimo ovu pisam
od Stipana mučenika.
U njega se ne varuju (čuvaju)
svite z njega rikidaju.(slače)
Neseju jih na prodaju
ki će kupit ove svite,
ove svite Stipanove,
za trideset srebrnika.
Stipan pade na kolina
i ugledaju nebesa.
Nebesa se otvoriše
Stipan Bogu govoriše:
„Oj Isuse, Gospodine,
oprosti jin grihe njihe,
jer ne znadu što dilaju.
Da bi znali što dilaju
ne bi tiga učinjali.“
Na tin budi Bog zahvaljen
Sveti Stipan navik amen.“

Ova koledva se je koledvala na Stipanju.