Klanjsko silo, ko da bi sijelo

Danas je dan pred starin liton 1965., i još dva dana pa će bit 1966. Poli mame stare ružimo naš fažov. Vani je zima, a va kiši toplo, ma je ovo ena tako lipa večer da to moran zapisat. Još ka san biv pred vrati, aš gren iz kina, san vani čuv kako lipo kantaju va kiši.

Moja dobra mama stara ruži frmentu i to z prsti, a ne z grebeni, aš frmenta ka se nosi va malin je za hranu. Ćaća i mama ruže fažov, a pomore nan ružit teta Rokčeva, teta Mare Hrančeva, teta Jele Matetinova, teta Jela Jušićeva, šinjora Francova i Jele Perčićeva. Na drugi klupi ruže fažov barba Slave Rokovičin, stric Rebičin i jast pišen, a barba Matić ne ruži. Na škambljiću sidi i drimlje Ive Karlovićev. Teta Munka prede, teta Tonka Lapižova plete, a naša Petra kuha za špargeton. Jače sidi na kauču.

Od kada san jast prišav su kantali tri pismice: „Divojče je zašlo za gore zelene“, „Va ti črni gori“ i „Grana javora“. Dvi su mi se tako zapijažale, da jih moran zapisat. Enu dovgu pismicu su govorile, ma da je jako stara, pak ću je isto zapisat. saku kiticu počne kantat teta Mare Hrančeva, a drugi zajno poprimeju. Šinjora Francova je rekla da će jutri ona govorit štivo „Putnik“.

DIVOJČE JE ZAŠLO ZA GORE ZELENE

Divojče je zašlo, divojče je zašlo, divojče je zašlo za gore zelene.
Ranjenika našlo, ranjenika našlo, ranjenika našlo di va travi leži.
Ranjen glavu diže, ranjen glavu diže, ranjen glavu diže divojče pobiže.
Divojče ne biži, divojče ne biži, divojče ne biži, već mi rane liči.

Aš kad ja ozdravin, aš kad ja ozdravin, aš kad ja ozdravin tebe ne ostavin.
Ranjenik ozdravi, ranjenik ozdravi, ranjenik ozdravi, divojče ostavi.
Divojče ga kune, divojče ga kune, divojče ga kune, mladoga prokune.
Ne imao sriće, ne imao sriće, ne imao sriće, kot na žegi cviće.
Uvela ti duša, uvela ti duša, uvela ti duša, kot na žegi ruža.

Mlado momče zbori, mlado momče zbori, mlado momče zbori, ovako govori.
Dušu si ne griši, dušu si ne griši, dušu si ne griši, vojnika otpiši.
Vojnik svud putuje, vojnik svud putuje, vojnik svud putuje, za kralja ratuje.
Nima svoga doma, nima svoga doma, nima svoga doma, samo hitra konja.
Nesriće ti dosti, nesriće ti dosti, nesriće ti dosti, moje laži prosti.

Zapisav Josip Gržinčić