Suradnici

web stranice www.povjesnicaklana.com

Ivan Šnajdar, prof.
predsjednik Društva
Nakon dvadesetogodišnjega neprekidnog djelovanja Društva i značajnih rezultata rada odlučili smo izraditi svoju web stranicu te tako osim lokalnom stanovništvu omogućiti uvid i korištenje i drugim interesentima diljem svijeta nemjerljivo važnih i bogatih istraživačkih rezultata velikog broja suradnika Društva: četiriju akademika, tridesetak doktora znanosti, jedanaest magistara znanosti, osamnaest profesora različitih profila, pet diplomiranih inženjera, triju arheologa, triju ekonomista, jednog pravnika, triju speleologa, jednog heraldičara, dvaju novinara, jednog brigadira. Sedamdeset i sedam predavača održalo je 160 predavanja na 20 kulturno-znanstvenih skupova i 5 van njih. Uz ove suradnike svoje su članke, pjesme, ilustracije i sl. dala još petnaestorica suradnika izvan kulturno-znanstvenih skupova. Prijevode raznog arhivskog materijala i sažetaka uradilo je ukupno 7 prevoditelja: s latinskog, talijanskog, njemačkog, slovenskog i engleskog jezika.

Temeljem ovih radova izdano je osam (deveti je u pripremi) Zbornika Društva na preko 2400 stranica teksta, ilustracija, zemljopisnih karata, fotografija i sl. te 5 izvanrednih izdanja na oko 900 stranica, što ukupno čini preko 3300 stranica.

Na raznim manifestacijama Društva sudjelovala su šestorica odraslih pjesnika i petero pjesnika učenika OŠ Klana te sedam pjevačkih zborova i četiri klape. U radu Društva sudjelovala su još dva akademska slikara, trojica slikara amatera, jedan režiser, dvoje likovnih kritičara, četiri dirigenta, dvoje klavirista i više učitelja. Održano je 37 izložbi slika, skulptura, fotografija, etnografije, spomenika, starih dokumenata, zemljopisnih karata, maraka, raznog oružja, pečata, rukotvorina, mostova, grla šterni itd., a prikupljena je i ogromna količina arhivskog materijala i fotografija.

Organizirano je 16 arheološko-konzervatorskih kampanja na kaštelu Gradina u Klani, 5 na Liburnijskom limesu (Rimskome zidu) i jedno sondiranje na prapovijesnom gradinskom naselju Zidovje. Rezultat toga rada je gotovo u cijelosti istražen i konzerviran kaštel Gradina, a konzervirano je i oko 70 m Liburnijskog limesa, izgrađeno je 600 m nove ceste do Gradine, snimljen promidžbeni film o Gradini i rimskom zidu te CD.

Organizirana jezikoslovna istraživanja mjesnih govora Klane, Studene, Škalnice, Lisca i Breze rezultirala su znanstvenim člancima u zbornicima Društva, knjigom naše suradnice prof. dr. sc. Ive Lukežić „Govori Klane i Studene“, knjigom (VII. Zbornik) „Toponimija Općine Klana“ Stanka Gilića i znatno uznapredovalim radom na rječniku mjesnog govora Klane (koji u zadnje četiri godine miruje - ne napreduje).

U istraživanjima života i djela dr. Matka Laginje objavljeno je 39 članaka u zbornicima Društva, a nekoliko ih je u pripremi. Prikupljen je znatan etnografski materijal i otvorena Etno-kuća (tzv. Rebičina kiša). Višekratno smo pokretali zahtjev da naša Osnovna škola ponese ime dr. Matka Laginje. Društvo sustavno surađuje s raznim stručnim i znanstvenim institucijama i drugim katedrama Čakavskoga sabora. Članovi predsjedništva sudjelovali su u osnivanju prevažne kulturne ustanove Multimedijalnog centra i izdavanjuopćinskog Glasnika koji je sada nažalost ugašen. Društvo je najvažniji promotor Općine Klana i jedan od važnih nositelja kulturno-društvenih zbivanja, a svi radovi i akcije imaju za cilj i turističku valorizaciju prirodne i spomeničke baštine ovoga područja.

D O B R O D O Š L I

 

Ladies and Gentlemen, Respected visitors

website  www.povjesnicaklana.com

After twenty years of uninterupted work of the Society and the significant results achieved, we have decided to make our  web page and provide insight into the use and other interested parties of rich research results of a large number of associates of the Society: four academics, thirty PhDs,  masters of eleven  different sciences, five graduate engineers, three archeologists, one lawyer, three cavers, one herladist, two journalists, Seventy seven lecturers held  160 lectures in twenty cultural and scientific meetings and five out of them. With these associates   their articles, poems, artworks gave another fifteen associates outside the cultural and scientific conferences. Translations of various archival materials and summaries were done by seven translators: from German, Slovenian and English.

Based an these works there were eight (ninth in preparation) Proceedings of the Society, Illustrations, Maps, Photographs etc., and five extraordinary editions in over 3300 pages.

On the various manifestations of the Society participated six adult poets from Klana, and seven choirs and four vocal groups. In the work of the Society there participated three amateur painters, one director, two art critics, four conductors. We held 37 exibitions of paintings, sculptures, photographies, ethnographies monuments, old documents, maps, stamps, various weapons, seals, handicrafts, bridges, wells, archival materials and photographs.

We organized 16 archeological conservation   campaigns on the castle Gradina (Roman wall) and one probing on the prehistoric hillfort settlement Zidovje. The result of this work has been almost entirely excavated and preserved the castle Gradina, and it is preserved about 70 m of the Liburnian Limes, and built 600 m of the new road to Gradina, filmed a promotional film about the fort Gradina and the Roman wall.

We organized linguistic researches of local dialects of Klana, Studena, Škalnice, and Breza,  which resulted in scientific articles in the Proceedings of the Society, the book by our associate Prof Dr. I. Lukežić, "Dialects of Klana and Studena", the book (VII  Proceedings) "Toponimy of Municipality of Klana" by Stanko Gilić, and significantly advanced the work on the dictionary on local speech of Klana  (which is not in progress for the last four years).

In studies and researches of life and work of Matko Laginja we published 39 articles in the Proceedings of the Society, and several more are in preparation. It has been collected a considerable ethnographic materials and opened Ethno-house (so called Rebičina Hiša).                        

We  have repeated our requests that our Elementary School bears the name of Matko Laginja. The Society is systematically working with various professional and scientific institutions, and other departments of the Čakavski Sabor, in the founding of too important cultural institution Multimedia Center, and publishing Općinski Glasnik ( Municipal Messenger),   which is now sadly extinguished. The Society is the most important promoter of the Municipality of Klana, and one of the most important carriers of cultural and social events, while all the works and actions are aimed for the tourist valorisation of natural and architectural heritage of the area..

W E L C O M E

Predsjednik Društva i urednik

Ivan Šnajdar, prof.

© DRUŠTVO ZA POVJESNICU KLANA - 2013

Izrada i održavanje SP Design Klana