Starinska ženidba va Klani

Danas se više ni ne spominja kako su se naši stari ženili, aš je danas se drugačije. Moja mama stara ka mi je povidala od svojiga vinčanja je rojena poli Ivakovih 1875., a udala se je k Farančevin 1901. lita. Prije nego počnen pisat naše stare navade, moran reć da su va Klani živili naši stari do 1918 lita se po starih običaji, ali 1911 lita su Stepini va Malinicu dili pilanu, a kako su jin rabili dilavci su počeli na pilani dilat mnogi mladići. No, 1918 lita su Klanu okupirali Talijani, su storili nikakovu umjetnu granicu, su pripeljali svoju vojsku, oficire i podoficire i iz Klane su teli storit grad. S tin slučajen je Klana se pomalo prestala bit selo, a sada ni selo ni grad. Kako je prestala bit selo, gubile su se i naše od vika stare seoske navade. 

Saka mat ka je imela hćere je još dokljer su bile dica počela za nje se pomalo pripravljat dotu, tako da se je tkalo za dotu fino i grubo sukno, spravljala se je vovna za štramace, perje za kušine i šoljde za kamarsku mobiliju, a to je bilo boro, bračna postelj, škrinja, i zibevka. Sobu je divojka morala zet i svoja oblačila, plašćenku, srp, grablje, matiku, kosirić kiga je nosila za pason i pošadu za kuhinju. Dota se je peljala na vozu četrtak jutro. Posudu i ča od posteljine je darovala i rodbina. Kada se je udavala, puno puti se par za ženidbu ni ni našav, nego su to iz više razlogi spajali i oženili roditelji. Mi je rekla mama stara da su i ti braki bili složni i puno puti bolji od ovih kadi su se mladić i divojka sami našli. 

Mladić ki se je tev ženit je morav bit zdrave pameti, morav je odslužit vojsku i ni smiv bit pijanac, aš ga plovan ne bi tev ženit. Oni ki ni biv za doma mu se je dozidalo kišu do starine, zato je va Klani puno starih kiš nagnjenih ena na drugu, ma to ni dobro. Oni ki su bili premožniji su sinu ki ni biv za doma storili kišu na samin, va kakovin vrtu, pak si je on sam ako je biv dobar gospodar širiv kišu, štalu i dvor za ovce. Dakako oća mu je dav ako je šav posebi živit i zemlju, sinokoše i šume. Od doma si je zev junce, kravu, ovac, živine i hrane da mu je do druge litine i voz. Divojke su dobile kravu, materinu dotu kaj su obično bile njive i kvočku s pišćeti, no to je se bilo kako je ki premogav.

Roditelji su odlučili dan kada će se mladi ženit. Ni bila navada svate pozivat na pir, nego je cilo selo bilo obligano pomoć storit pir, a iz sake kiše je niki prišav, pa magari ko si i nisu bili dobri, a to je bila prilika da se pomire. Tri ćedne prije svati je plovan va crikvi napovidav ženidbu, tako da cilo selo zna. Oni ćedan kada je tribala bit ženidba, su seljani va kišu kadi je mladenka iliti nevistica počeli nosit putar, jajca, orihe, maslo, mliko, med, cukar, sir, skutu, vino, rakiju i ko je biv kakov dar od posteljine, posude ili drugiga ruha. Ma to da je se bilo doma storeno.

Doma se je zaklalo kokoše za juhu i janjce. Va Klani se ni ženilo va zalu jesen kot nigdi drugdi, nego po liti, aš je pir biv vani. Roditelji su zbrali ki će bit kunpar i kuma. Saki od mladih je morav imet kumu i kunpara. Edan od diveri, to će reć brat od mladića ki se ženi je biv fešter. On je vodiv brigu da se teče po stari navadi. Mladoženja si je zbrav prijatelja ki će bit prosac na vrati kadi je nevistica. 

Sridu jutro se je poli nevistice našla sa njeja rodbina. Muški su redili misto pred kišu ili va dvorišću kadi će bit pir, su načinjali stole i klupe za sidit, a ženske su se latile misit kolače i pripravljat hranu. Kuhalo i peklo se je doma i poli susidi. Va Klani je skoro saki rod imev vani krušnu peć pak jin je bilo puno laglje peć meso i slatko. Va selu su bile vavik tri, četiri ženske ke su znale se po starih regulah kako se kaj i kada dila, pak su one bila na sakin piru. Do subote jutro je se za ženidbu moralo bit gotovo. 

Subotu jutro na šest ur su tete, mat i prijateljice počele plest i oblačit mladu. Kada se je udavala moja mama stara ni postojala va Klani vjenčanica ni veleta. Mladu se je obliklo va dvi kotule, biju danas rekli podsuknje, va bilu rikamanu bluzu, a odzgora je šav kitalj. To je bila široka z rukavi podsarza. Rukavi su bili na šupo dilani. Odzgora se je oblikla sarza, ka je bila bile boje bez rukavi. I krilo je bilo rikamano. Na glavi ni bilo klobuka ni velete, to je bilo za gospe. Na glavu se je mladi dilo peču, a opasalo ju se je z pason ki je biv pleten od kafene vovne z bilin koncen na trokute rikaman. Pas je visiv na livi strani eno dva pednja doli. Obulo se je mladu va bile od vovne pletene hlače i va postole ki su bili na polu petu. Za okitit se su na nevisticu dile njeje prijateljice luštrin koralje, a ke su imele i kolar od biseri, a to se je kupilo v Riki kot i morce za na uši. Ćaća stari je biv obličen po grajanski, to će reć va veštidu kiga mu se je zašilo va Kastvu. Kada se je ženila mama stara se je već v Riki kupovalo čohu i sukno, no kako je ona bila iz premožnije obitelji se je držalo da si samo siromašćina ne more doma pripravit kaj triba, pa si kupe gotovo va butigi.

Subotu na 8 ur jutro je mladoženja šav van iz kiše. Tamo pred vrati ga je čekav sopac na mih. To je biv niki Jače iz Studene. Bili su još šnjin rodbina, kuma, kunpar i njegovi prijatelji i susidi, njih dvajsetak, a morda kaj i više. Ni se pilo niš, aš kako je ženidba sveti sakrament se va crikvu ni smilo poć a da se je kaj popilo. Kada su se si skupili je mladoženja klekniv na prag od kiše. Vrata su bila priprta da se čuje. Onda je glasno pozvav mamu i ćaću da prideju na vrata. Vrata su se širon odprla, a na vrati je ćaća pitav:
„Sinak moj ljubljeni, kaj potribuješ?“
Onda je mat pitala:
„Sinčić moj ljubljeni kaj nas zazivaš?“
Onda mladoženja reče:
„Jast se kako znate danas ženin, pak mi je potriba vašiga blagoslova.“

Onda mu oća da bušnit raspelo i z desnu ruku mu na čelu stori križ, a za tin mu mat stori križ na čelu rekuć skupa z oću:

„Naj te prati Božji blagoslov, tebe i tvoju obitelj ku s pomoću Božju započinješ.“ Onda mladoženja stane i roditelji ga bušneju, a potin greju svati po mladu. Prvi gre mih, to će reć sopac, onda prosac, pak mladoženja z kumu i kunparon, a onda si ostali.  Da mladoženja nima matere ili oće blagoslov mu da najstariji od kiše, ali pak krsni ali bermani kum.

Pozabili smo reć kada da oća blagoslov još dok mladoženja kleči na pragu, mu oća dine čisto bilu, ne rikamanu tkanicu na desnu ramen. Tako je previsi,da mu visi na livin boku. To će bit znak da je dobiv blagoslov. Znalo se je dogodit da ki put nisu roditelji zadovoljni da jin se sin ženi, pa mu ne daju blagoslova. Ta put mladoženja ne nosi tkanicu, pak se je reklo da neće bit niš od te ženidbe.

Pred kišu od nevistice svate čeka lipov čaj va kiga se dine i metvice i frite od slatkiga kruha. Vrata od kiše su zaprta. Onda prosac pozove roditelje od kih prosi mladu. Saki na drugi način prosi, pak se dilaju i huncutarije tako da mu pripeljaju kakoviga stariga po mogućnosti s čin većimi brki ili pak z bradu ki je obličen kot mlada. Drugi put mu pripeljaju kakovu staru babu, no treti put mora bit nevistica. Niki Fuštarov da je biv jako navrtan za šalu, pa da su mu vodili desetak takovih spodob, dakako radi šale.

Kada pride mlada na vrata, pripeljaju je roditelji. Ona isto tako klekne na prag, ma nji dineju pod kolina blazinu i obavi se isti blagoslov kot i mladoženji, no mladi se ne dine tkanica, nego ji va ruke daju bile rožice ke su zavite va bili obrus, da si ne oblati opravu ka je sa bila.

Onda počne sost mih. Kunpar zame mladu pod ruku i gre se va crikav. Roditelji ni eni ni drugi ne greju va crikav. Ako je kiša dalje, onda su se svati vozili va kalesini. Ženidba se je obavila na devet ur jutro. Iz crikve se je šlo va mladenkinu kišu kadi je biv i pir, a pir je imev južinu i večeru.

Mama stara je imela brata Martina i Iveta. Obadva su bila va tamburaškin društvu, pak su na piru uz mih sopli i tamburaši. Na piru je biv i niki Poleć rojen v Riki, aš mu je oća dilav tamo. Da je biv slip, ali da je jako lipo sopav gusle, pak saki put kada je on sopav da se je plesalo kolo. Plesalo se je najviše Drmež i Šete paše, špic polku i kolo. Za valcer se ni znalo, to je plesala gospoda. Za jist je bila kokošja juha, zelje i palenta, bravina va dinstanin friškin zelju, pečena janjetina s kompiron va krušni peći i pečena janjetina z hrenon i štruklji od mesa. 

Od slatkiga su bili štruklji slatki, orihnjača, štrudelj od jabovk, frite i palačinke. Bila je i ena torta ku je storila Jaukovica, od lugara žena. Ka su šli si svati doma, saki je na stov dobiv okrugli kolač kiga si je zev doma, ali je saki pod pijat na kin je biv kolač pustiv ča šoljdi za mlade. 

Na 9 ur večer su svekrva i mat od mlade z obedvimi kumami šle načinit postelj. Dilo se je po navadi bile lancune, ke se je drugo jutro obavezno pralo. Lancune su drugo jutro znele iste ženske ke su jih prvi dan dile. Pir je trajav od jutro do pov noći, tr su se nabandali. pondiljak je već mama stara va novi familiji morala must i gnat blago na pašu.

Sakimu muškimu ki je šav va svate mu se je zataknilo va koret ružmarinovu grančicu, a ženske su si zataknile kakovu rožicu va peču, ili facov na glavi. Onda se je mislilo da ženska ka više do sebe drži nosi peču, a facov samo na njivi ili sinokoši. Ako je bilo vruće, su nosile bili facov samo prik glave i ni biv vežen, nego z posebnu iglu zakvačen za kite ke su bile po glavi na pošno vežene.

Mama stara je rekla da je prvi put vidila žensku sokritu kada su prišle talijanske oficirke va Klanu. Isto tako mi je rekla da je prvi put vidila ostriženu žensku. Danas bimo rekli da su te oficirke imele frizuru, aš se ženska čeljad ni strigla va Klani od zibevke pa do groba.

I v Riki su ženske nosile pokrivalo na glavi, ma isto i muški.