Sveta Janja

Na dan svete Janje, a to će reć na dvajset i prviga sičnja miseca, su ženske prele vovnu. Vovna je morala bit ostrižena na mladimu prazu, to će reć po klanjski na jaruhu, kaj je prva vovna na praziću. Ta vovna se je onda pustila da se drugo lito na dan sv. Janje otka pas za mušku čeljad. Ta pas je biv pedanj širok i četrnaest muških pednji dovg. Kuhalo se ga je va brizovin perju, pak je biv kafene boje.

No kako su Klanjci nosili bile stomanje i bile brageše jin je ki put postrojiv tu bilinu, pak su užali rabit i vovnu od črne ovce, kaj ni pušćala boju. Ako ni biv otkan, onda se je pas plelo  z iglami, a potrelj z hakrlu čohalo, kako bi biv krepak. Čovik se je va ta pas nikuliko puti obaviv (tr onda ni bilo debelih ljudi). 

Na dan sv. Janje se je prelo i tkalo ta pas, aš da muškimu ki ga nosi ni moglo naškodit nijeno zlo, a pogotovu coprnice ke da su rade štrigale kako biju odvlikle muža od žene, aš da jin je to magari je to smrtni grih bilo najslaje storit. No, ki je nosiv tako storen pas da je vavik biv odan svoji ženi, materi, dici, rodu, selu i sin onin ki služe dobru, će se reć Bogu dragimu, pak da su ga rade prele i plele matere i žene i za svoje muže i sine, ma će se reć za mušku čeljad. Kako se ne nosi domaće oblačilo, ni ni tih pasi, zato zlo divlja na se mode. 

Se reče po staru: 
Sveta Janja zlo odganja
Pas od svete Janje
va paklu ena duša manje.

Na svetu Janju more bit tako zima da va kokoši more smrznit jajce.

Poli Farančevih mi je povidala na dan sv. Janje 1968. lita teta Tonka Lapižova.