Kako i kada se je ča sadilo

Mi je povidav stric Jače Beleć, da kada je on biv dica, da je šav na Gradinu. Onda Gradina ni bila pošumljena, nego je bila gola, pak da je va srpnju misecu rad odzgora gledav polje na kin je bilo najviše zasjano žito. Klasje je va to vrime bilo zlatno žovte boje, pa kada je popuhniv vitrić da je zgledalo ko da se zlatni vali njišeju.

ČENICA

Čenica se je va Klani sjala zajno za Malu Stomorinu, ali za Malu Gospu. Ako su po zimi ovce i pasle po polju, da to ni smetalo čenici. Va srpnju se je čenicu želo, a ki got da ju je i kosiv, ali je za to moralo bit storeno napošno kosje. I za srpi i za kosci su šle ženske kin se je reklo vezilje, ke su veživale žito va snope. Želo ali kosilo se je jutro, da se zrno ne otrese. Kada je čenica bila povežena va snope, se je na strnišću složilo snope va gumno, ma se je pod gumno dilo lancun od šušnja. Čenica se je onda vozila doma, se je na sonce dilo snope da se dobro prosuše i onda se je saki snop otliklo va napošnu škrilu da zrna odpadeju. Ma to ni dilav edan čovik, nego više njih, pak je to šlo brzo. Niki su i doma storili gumno, pa se je z mlatkami mlatilo po gumnu i tako otresali zrno. Va selu da su bila i dva seoska gumna z škrilami popločena, a va sridini je bilo stožje za kiga se je vezalo blago da gazeć po čenici oslobodi zrno od slame. Ma kako su si va isto vrime želi, je bilo teško prit na red, pa su se i ovako ljudi snašli. Slama se je odvojila i složilo se je va skadanj za stelju. Čenicu se je pobralo va vriće i čekalo da bude malo slabije bure ili vitra da se je ovija. Ovijalo se je tako da se je va najke zagrabilo čenicu, se je stalo na panj i pomalo sipalo na tla kadi je bila čista blazina ili lancun od šušnja. Zrno je teže, pa je padalo na tlo, a vitrić je odnesav plivu, pak se je se ponovilo baren još edan put. Čenicu se ni smilo zajno spravit va škrinje za zimu, aš bi se zažgala, nego se je još morala sušit na soncu.
Mlit se je počelo va listopadu, ako je bilo dažja, zaradi malina. Ako je bila suša da je i va malinici bilo malo vode, to će reć va Dlitu. Ako se je telo dobit vili cvit, se je moralo dva puta mlit. Moralo se je čenicu najprije obhat i onda mlit. Obha se tako da malinar naravna goranji kamik da se ga zeru podigne i onda zname koru na zrnu, pak je  zrno bilo kot oriž. Onda se drugi put melje i dobi se bili cvit. Ma ta bili cvit da su rabili samo za blagdane.

RAŽ

Klanjci ne rečeju raž nego rž. Rž se je poli nas sjala i zaradi kruha i zaradi slame. Raženi cvit se je moglo pomišat z čeničnin cviton, pak da je biv jako dobar kruh, malo žilav, ali dobar. Slama od rži je deblja i dovga, pak se je rabila za pokrit strihe. Na krovu da je jako dugo trajala. Isto se sije zajno za Malu Stomorinu, no rž se sije više va zamič, aš ako je na priburju, se - zaradi kaj je visoka slama - od bure povali, pa je teško za kosit i žet.

ZOB

Zob su sjali više oni gospodari ki su imeli konje. Zob se ne sije va jesen, nego na proliće. Zobena slama je mečja i tanja, pak se je rabila kot krma za stelju. Tu slamu se je rizalo na slamoreznicu, pak se je š nju hranilo vole, junce i konje. Zob se je rabilo i va pučki likariji. Vodu va ki se je kuhala zob su pili oni ljudi ki su bili smiron žejni.

JAČMEN

Jačmen se sije jari i ozimi, to će reć zajno za Malu Gospu. Manje ga se je sjalo, ali ga ja sjala saka kiša. Rabi se ga kot hranu, manje kot krmu. Žanje se ga kot zob, čenicu i rž kada klasje zažovti, skoro pokafeni, a dilo je isto kot i z čenicu. 
Od jačmena se je kuhalo i kafe. Va portunu ali va konobi se je na stolu rastegniv mokar obrus. Na obrus se je rastegnilo jačmen i par dan se ga je špricalo z vodu dok ni dobiv klice. Čin je dobiv klice, se ga je pobralo va štampu i naglo osušilo va peći, ali ognjišću. Kada se je dobro osušiv, se ga je broštulalo, pa mlilo, a od te melje se je kuhalo kafe. Najbolje je ako se kafe kuha na mliku, a ne na vodi. Jačmen se kuha i za južinu.

FRMENTA

Frmenta se va Klani sije desed dan prije Jurjeve, i deset dan za Jurjevu. To je zaradi da na vrime dozori. Sije se va ritko storene i ne duboke brazde. Gušće se hita sime, pak se kada frmenta zrase pov metra žanje slabije sadnice s kimi se hrani lih oteljene krave, a kreplje sadnice se pusti da raseju. Dva puta se plive i onda nagrnja. Frmenta se suši, ruži, melje i od melje se kuha kaša i palenta. Rabi se i kot krma. Lasi od frmente se je rabilo za likariju, a frmentovica se siče i daje blagu kot krma. Frmentu kada se sije se zagrne z malo zemlje. Frmenta je va Klanu dosta kasno prišla, kompir još kašnje, ali su skroz potisnili proso, tako da se ga va Klani još jedva ki spominja.

PROSO

da se je va kuhinji moglo pripravit na deset načini i jako se ga je rabilo najviše kada je bilo puno dila. Sa jila od prosa su se mogla pripravit va kratko vrime, a po njin da se je dugo vrimena bilo sito. To su bile najviše kaše, ke se je zabililo z maslon, ali pak se je dilo friškiga sira od skute, a bome i škraljup. Muški su z proson jili ocvirke. Proso se sije kot i frmenta, samo va ranu jesen.

LAN

Va Klani se je sjav veli lan, aš da je z malin teže dilo. Sije ga se ob Jurjevi na mod kot i čenicu, ali ne tako gusto; se zabrana i to je to. Reče se da pet lit ne smi na istu njivu prit lan, no va Klani ga je saka kiša sjala, ali na ku malu njivu, aš je kada ga se poskube š njin puno dila, pak je bolje sako lito malo. Kada lan počne žovtit, se ga skube, ne žanje. Kada se ga poskube se ga na lanišću (na njivi na ki je rasav lan) posloži tako ko da se stori šatore. Kada je lan dobro suh, zapelja se ga doma i češlja se ga na grebene, ki su ko da bi zubi od pile. Onda su ga močili va Malinici, ali va Močili osan dan, ali va vodi ka brzo ne teče. Onda kada je dobro namočen se ga opere i osuši. Kada je dobro suh se ga tare va trlicah. Kada je dobro staren, se ga češlja na grebene ki su sada storeni do da bi od cveki. Onda se ga opet češlja ko da bi z želiznimi hartačami, pa se ga potljer na koloturu na tanku nit prede. Kada je preja gotova, se na razboju tka sukno i šije se oblačilo. No jur je s tin puno dila. Laneno sime se je rabilo va likariji za obloge, no danas se siga tiga malo ki i spominje.

ZELJE

Va Klani mi je malo čudno, aš Klanjci sijeju kapuz, presajaju kapuz, a pobiraju, ribljeju i jide zelje. No sa jur je to isto. Kapuz se sije na kapužnjak na Viliju Josipove. Kapuz se presaja na zevnik na dane okoli Antonje, pobira se kada na zelje padeju baren dvi slane, aš onda se pred mrazon va zemlju pobereju povži i gliste, kaj će reć da je zelje čisto. Pripelja se ga doma, nariže, zriblje i dine se ga kisat va čabar. Po stari navadi kisilo zelje se je pralo saki četrtak, pak da je cila Klana imela duh po zelju.

REPA

Repa se je va Klani sjala za hranu i za krmu. Kada se je poželo žito, se je na strnišće pripeljalo gnoj, se ga je rastrusilo i po tin rastrušenin gnoju se je posjala repa. Ni se preoralo. Repu se je divalo kisat cilu va drope od grozlja, ali pak se je ribala va čabriće.

KARAVADA

Karavada se je sjala na kopišće, ma danas se je već ne sije tako, nego doma va vrtu, kot i kapuz. Va jesen se na njivicu položi pedanj debeli sloj štalniga gnoja i to se pusti da tako stoji do prolića. Na Viliju Grgurove se va proliću posije po tin gnoju karavada, a odzgora se položi brst, i to je kopišće. Tako posjana karavada ma krepku stabljiku. Presaja se va svibnju misecu. Karavada se rabi kot hrana i kot krma. Klanjci rečeju – ko jiš karavadu ti ne rabi duhtora.

BROSKVE

Broskve se sije i presaja kot i kapuz. Rabi se kot hrana i kot krma.

FAŽOV

Va Klani se sadi niski i visoki fažov. Najviše niski zlatić i visoki kolarac kimu se nabode natič okoli kiga se plete. I eniga i drugiga se sadi okoli desetiga svibnja. Niski pride zriv o Rokovi, a na natiču i do va zalu jesen. Fažov se pobere za su naću, onda se ga ocuka i dine va vriće. Onda se ga va vrićah omlati, pak se ga do kraja oruži. Opalje se ga va najkah i spravi va vriću ali banak, a more i va drivenu brentu.

TIKVE

Tikve se rabe kot hrana, ma više kot krma. Sadi se jih po stari navadi na dan sv Pankracija, kaj će reć na 12. svibnja. Fažov i tikve su dosta finiga perja, pak jih se kašnje sadi, da jih ako pride slana, ne opari.

KONPIR

Konpir se je va Klani počev jako kasno sadit, nigdi okoli 1880. lita. Najviše se je sadiv va Ganjgi, Siničkin i va Loki, aš se je na polju najviše sjalo žito. Najbolje da je rajav Pod klanac, va Brgujčići, pod Židovje i na Brizovin. Kako se je va Klani se manje sjalo žito, više se je sadiv konpir i po polju. Po dovci se ga je sadilo već i va marču, a drugdi kašnje. Sada se – ovo malo kaj se sadi – sadi okoli prve maja. Za konpir se duboko ore njive, a najbolje rodi ako se njivu nagnoji z obstanin gnojen, a ne z friškin. Deset dan kako je va brazde posajen konpir, se njivu ograblja, pak se do dva ćedna plive i malo kašnje nagrne. Kopalo se ga je z vilami, pa onda z plugon (z volon ali konjon).

ČESAN

Česan se sadi zajno za Simi Svetimi i to na jalovu njivu, kaj će reć baren dvi lita ne gnojenu, aš bi česan va zemlji sagnjiv. Njega se ne okopiva, nego se plivev skube. Va proliće se poodkida vrhe ki zraseju na nati. Tin vrhon se reče paski. Paske se skuha i od njih pride jako dobra salata. Naše dobre gospodarice su pazile da bi o košnji bilo već mladiga konpira ili mošnic za salatu, mlade kapule i graha, pak se je vavik gledalo da se ranije posadi i posije na one njive ke su više va zamiču, ali prisoju, kako bi težaki dobili za svoje trudno dilo čin bolju koštu.

         Tev san napisat se kaj se je sjalo i sadilo nikada, i kaj se sadi i sije sada, ma morda va zadnjih pedeset lit su i potribe i prilike drugačinje. Danas se vidi puno kultur na naši zemlji ke su se prije malo ali nikako sjale. Ma isto tako nike se ni ne spominjaju, a kamoli sijeju, ke su se prije sjale. 
Va naših vrti se je isto tako vidilo i rožic kih danas ni, aš su nike druge prišle va modu. Ali ipak se nike stare još kadi got i vidi. To je jorgovan, snižne bale, si svete i tičja jajca. To su grmi, ali ovih tičjih jajac danas ne vidin nego va Johanini graji. Danas va vrti cvate sake vrsti gartož, ma ona naša stara sorta se je skoro zgubila. Škoda, aš jako lipo diši. Još se vidi se kadi got, ma malo, perunike ili sablje, noćne frajle, lipi dečki i jorjine. 
Kaj se tiče žira, se još vavik vidi stare sorte ke se je sadilo va školskin i općinskin rasadniku va Klani, ali se bojin da bi se to moglo zatrt. Ritko ki se lati da bi cipiv kakov žir. No ne bi bilo dobro da nan se zgube te naše stare sorte, aš su one sajene puno prije prviga svitskiga rata i su dobre kakvoće, ma kada se ih potrga, va dobri konobi jako dugo trajeju.

Ovo se kaj je zapišeno su mi govorili:

  • stric Jače Beleć
  • teta Marija Šinčeva
  • teta Tonka Lapižova
  • Marija Antina
  • barba Zvanić Šimeć
  • barba Tone Protov
  • barba Rude Mavšin

 

Nič je pišeno 1969. lita, a najviše 1974. lita Gospodnjiga