Mačkare va Klani

Magari ko je i lito, san pitav barbu Catoru i barbu Zvanića da mi kaj od tiga povide, ma kada su oni bili dica, a to je fanj pred prvin raton. Su se nasmijali i su me zafrkavali, aš da san kot niki kaj da je ob Božiću pitav: „Ćaća kada ćeju nan črišnje dozorit?“

Ja man dvajset i pet lit i već se deset lit mačkaran, ma kot i puno tiga tako se ni mačkare ondašnje ne more usporedit z današnjin mačkaranjen. Ma kot vidin i smisav je drugi. Zime su dosta dovge, pak se komać čeka početak prolića, ma ako ne, baren kraj zime, magari je još o pustu sniga i mraza, da se ljudi malo spušeju.

Dica i mlajarija su se počeli mačkarat zajno za Svićnicu i to samo po večeri, kaj ti više samo za smih i zabavu ako bi jih ki prepoznav. Najviše su se mačkarali va kakovu robu od mame stare i tako ča, na glavu su dili kakovu pletenu hlaču na ki su storili oči, aš ako bi se saki put načrnili, da to črnilo od ognjišća ni baš rado šlo ća z lica. Po stari navadi petak se ne bi mačkaralo.

Ma najveselije je bilo na pusnu nedilju i pusni pondiljak. Na nedilju zajno za velu mašu su se mačkare složile va oštariji i onda se je šlo pobirat. Ma va to vrime se ni moglo ni zamislit da biju se ženske mačkarale. Muški ki su bili va mačkarah su nosili sobu vrićicu pepela i samo ko biju vidili žensku ni staru ni mladu, su biju posipali z pepelon. Tako da ta dva dana ni bilo ni ene ženske ni pred vrati, aš nigdar nisi znav od kadi biju znali priletit ti omačkarani huncuti, aš nisu bili va grupi ki pobiraju.

Ovi kaj pobiraju su bili omačkarani va četver kaj poteže drivo (plug). Četver će reć da su četiri od njih bili omačkarani va četiri vola va jarmu i potezali su drivo, pa da su jih napajali tako ko da bi vole. To će reć da su jin vino dajali pit iz kabla. Mada ni bilo lahko potezat drivo, nosit na glavi one vele roge i na sebi onu tešku kožinu i  još bit pripet va jaram, vavik su se va selu našli četiri od njih ki će se to potrpit, aš su znali da ćeju se napajat iz kabla, ili kot reče barba Zvanić da pijeju na punu rit. Ovi kaj su bili okoli tih voli da su bili kaj grje obličeni i tuliko načrnjeni da ni mat ne bi mogla poznat rojeniga sina. Na sebi su nosili zvona, ma ne kot Kastavski zvončari, nego brunce. 

Brunci ili trojka su tri zvona veća i teža od običniga zvona za blago. Kada su zvonila su dala troglas, danas bimo rekli pravilni akord. Ta zvona da su bila draga za kupit, a doma da jih se je čuvalo kot nič posebniga. Bila su na enin pasu, pa da su jih čuvali i va kamari. Ta zvona se je divalo va posebnih zgodah samo na konje i to na hrbat. 

Prvi su šli dva ki su nosili kofu va ki je bilo seno, da se jajca ne porazbijaju, a va kofu se je dilo još špeh, klobasice i potrbušina. To se je i pobiralo. Okoli tiga četvera su skakali i kumedijali si ovi drugi. Va ruki su nosili palaš, kaj će reć pastirsku palicu. Za simi njimi je šav fešter – glavar od mačkar, tako da se vidi i da ma sih na oku. Zajno do glavara je šav sopac na mih. Sopac ni sopav dokljer su mačkare hodile, aš su ovi tuliko tulili va roge i s timi brunci zvonili, da ga ne bi bilo ni čut. Rogi su bili od vola, posebi za tulit načinjeni. To su nosili i pastiri na paši, i to više ovi kaj su ovce čuvali.

Mih je sopav va kiši i to enu pjesmicu na ku je gospodar plesav z gospodaricu. Kada su dobili jajca, klobase, ali pak špeha i potrbušine, su šli dalje. Ona kiša ka je bila va žalosti, pred nju se je tiho pasalo dalje ko da bi pred crikvu, križon ali kapelicu. Fešter od mačkar se je morav pobrinit kadi va ki kiši ćeju imet večeru i južinu. Magari ko da su i popili, su se morali držat reda, aš ko bi ki storiv kakovu kumediju drugo lito ni smiv bit va kumpaniji. Tako da su se još mačkarali i par puti kada su Talijani već zauzeli Klanu, aš da je i Matija Gržin ki je fanj mlaji biv va četveru. Kašnje već trejsetih lit su prihajali sost Lipljani i Gromičani z jarmoniku i potljer je se drugačinje. 

Pusta se je palilo pondiljak po navadi i zavjetu od kaj je biv potres. Pusta su posili na panj i na čeverah su ga prinesli. Fešter od mačkar je povidav zač je se kriv kroz lito. Ako je ča pozabiv, da su i drug ljudi galamili zač ga tuže i onda bi ga zapalili. Dokljer je pust goriv se je okoli plamika plesalo kolo. Potljer se je storilo ples. Plesi su bili dva, aš su bili va dvi oštarije. Ma va ples su prišle i ženske, aš kako bi se plesalo. 

Stric Pere Spiicijarov da je prvi Klanjac ki je sopav jarmoniku. On je biv postolar, pak je i va vojski biv va postolariji i tamo ga je navadiv sost edan Gromičan. On da je sopav va oštariji poli Marčeljevih, a Studenjac na mih poli Martinovih. Na mih da su raji plesali stariji ljudi.

Na pusni torak va Klani ni bilo niš više od pusta, ma kako se niki ne moreju baš lahko frmat od tiga veselja, zajno od zavjetne maše da su se potiho zgubili na Gromišćinu.

Barba Catora mi je rekav da je i on biv edan put omačkaran va četver, ma da više ni tev poć ni za dva kabla vina, aš da se je va ti kožini nego potiv, a kako je biv mlad, da su ga siga zmacuhali kaj su ga natezali za roge i jaram.

Zapisav poli Martinovih o Petrovi 1974. lita Josip Gržinčić