Kletve i molitve va Klani

Teta Jele Matetinova mi je povidala da su nji stari ljudi povidali, da va ono vrime kada je Jelačić ukiniv kmetstvo, da je prišlo drugo vrime i drugačije ponašanje, pak kot da su ljuden cruglje popustile, se nisu zajno snašli. Niki su mislili da sada moreju dilat kaj got jih je volja. Kako se je trgovalo najviše v Riki, a Rika je već onda bila grad, da su se i naši mladi počeli ponašat i govorit dot i oni gradski fakini i mornari, pak da su počeli i proklinjat. Zato da je valje kot zaradi takoviga života Bog dav i potres.

Moja mama stara ka je se to poslušala se ni s tin složila. Je rekla da su to bili samo niki, a ne si, aš se je štimalo starije i kadi su stari bili kot je triba, je i mladost valjala. Ako su i kako proklinjali, mi ni znav nijedan povidat.
No potljer kako je potres pogrušiv Klanu, pa do kraja prviga svjetskiga rata, ono kaj san čuv od naših starih i nisu bile nike kletve. Je par i grdih, ma kot se sa kovne ono ni niš. Po povidanju naših starih muški su sami sebi znali bolje zapovidat, aš oni da nisu proklinjali. Ovo kaj san čuv da su više ženske rabile. Va nijeni ondašnji kletvi se ne spominje Boga, Majku Božju ni svece. Bin nabrojiv te kletve:

  • jezero vrazi te neće
  • kaplja ti srdačna pala
  • prokljeta ti srića bila
  • pasja vira te neće
  • strila goruća te neće
  • strila nebeška va te hitila
  • vrag ti sriću zev ili pojiv

Kada su se ženske karale da su rabile takovu „silu nečistu“. Muški da nisu ni to rabili. Ena ženska iz Gorinjiga kraja da se je z susidu karala, pak je mužu ovako rekla:
„Oća, ma jih je čula!“ A on da će ji: „Kaj si ji takoviga rekla?“ A ona mu se je pohvalila kako ju je dobro oprala, aš ji je rekla: „Trubilo kativo na obe noge krivo.“

Edan Klanjac kiga da je jako kunpanj na dilu va šumi razjadiv, da je zev koret i palaš, pak se je uputiv va šumu. Va Sučalovi ulici da ga je sriv susid i da ga je pitav kamo gre. Čovik da mu je odgovoriv da je tako jadan, da gre va Jažinovac da se tamo nakovne. Drugi dan kada su se srili, ga je susid pitav ako mu je laglje, kaj se je čera naklev. Kada mu je rekav da mu je laglje, mu je morav povidat i kaj je klev. Čovik mu je rekav: „Od Rupače do Stazin san govoriv O moj križ, moj teški križ, kaj me tako tareš?“ Mi se vidi da je to više vapaj nego kletva. 

No to se je prelomilo nakon prviga rata. Klanu su okupirali Talijani. Prišlo jih je puno više nego kaj je bilo naših ljudi. Naši stari mužaki govore da su va selo prinesli kurbariju, pokvaku, grdo i gnjusno proklinjanje i plivev.
Va Cucankinin vrtu va Dražici su teli zidat bordel. Oni nisu pitali da jin se proda vrt. Tr su znali da ga ne biju dobili, ali biju ga sveno bili zeli kot i su drugu zemlju. Župnik Koruza se je protiv tiga boriv kako got je mogav, pak do tiga ni prišlo. Talijani su računali čin on umre da će bit bordel, no on je umrv va duboki starosti kada je cili svit biv va ratu, pak Talijanon ni šav va to vrime bordel po glavi.

Pokvaka je besida ka se va Klani već jako malo čuje. To bi bilo pomodarstvo,ali ono kaj je negativno. Više se cijeni izgled nego kvaliteta. Od zvana lipo, a nutri gnjilo, ali kako Mate Jakovov reče črljeno jabovko, ma kada ga zagrizeš, lih onda vidiš da je nutri gnjilo.  Kako su oni grdo i gnjusno proklinjali, jast neću ni pisat, magari ko niki Klanjci i danas rabe njihove grde i čovika nedostojne kletve.

Plivev da su prinesli tako kaj su konjen dajali seno va balah, a mule su hranili tako da su jin dajali suhi balirani plivev, a sime ko se je rastreslo je brzo zakužilo našu zemlju. Dokljer nisu oni prišli, je Klana poznala od plivela ljuljku, lobodu, oganjšćicu, grahoricu, kolinac i pastirsku boršicu. Ma oni su prinesli nike vrste kaj jin ni danas ne znamo ime i tako se gusto zasije, da smo morali počet njive grabljat. Do onda se ni grabljalo. Lihčani i Kastavci su ga zvali Klanjski plivev, aš je i nje z gnojen iz Klane zakuživ, ma to ni bome klanjski plivev.

1945. lita je va Klanu prišla Jugoslavenska vojska, pak su i oni prinesli se sorte grdiga proklinjanja i kletav. Po selu su se brzo raširile te bljuvotine, pogotovu po oštarijah. Nje na žalost i danas si znamo.

MOLJENJA

Kako su naši stari imeli blago, su rano stajali, aš se je moralo vole nafutrat tri ure prije nego jih se zapreže. Ki je imev konje, je mogav dvi ure još pospat, aš konji ne prežimljeju, pak jih se zapreže valje kako jih se nafutra i napoji. Do šeste ure jutro je bilo blago obrejeno, a na šest ur od vavik , pa i danas zvoni Sveto jutro.

Kada se javi zvono Sv. jutra je gospodar i cila obitelj molilla Anjelsko navišćenje. Zmoliv se je Oče naš za blagoslov tiga dana i za se mrtve iz tiga grunta. O povne, kada se je čulo zvono, se je isto molilo kot i jutro, ma se je dodalo jaš molitva Oče naš za blagoslov južine, ali kako se je reklo za se Božje gracije kaj su na našin stolu. Večer kada je zazvonila Zdravo Marija ni smiv bit nijedan van kiše, a molilo se je kot i jutro i opovdan. Potljer sakiga jila se je isto zahvalilo Bogu.

Va Kvatrnin ćednu se je večer molila krunica za se mrtve iz grunta i za se one za ke se nima ki molit. Va Došašću se je saki večer molila krunica na čast porojenja Kristoviga. Va Korizmi se je molila krunica na čast i slavu muke Isusove i Isusoviga uskrsnuća. Krunicu se je molilo i va Devetnici svetiga Josipa za blagu i lahku smrt. Krunica se je molila i va Devetnici Duha svetiga, a pogotovu ako je to lito mladić šav va vojsku ili dica va školu. Krunica se je molila večer kroz cili svibanj i listopad kada su služile večernjice va čast svibanjskih  i listopadskih pobožnosti Gospi. Po večerih kroz lito se je molilo i na čast svetimu Florijanu da nas očuva od ognja. Kada je va kiši bila bolest, se je molilo za zdravlje svetiga Roka. Od suše i poplave da nas oslobodi se je molilo svetiga Jerolima. Isto tako da nas očuva od grašice. Kada je padala grašica hitro se je šlo zvonit i grašica valje prestane, ma kuliko se zvona jave. Za blagoslov štale, blaga i žbelari se je molilo sv. Antona pustinjaka. Ako se je kaj zgubilo, se je molilo sv Antona Padovanskiga i se je tu stvar valje našlo. 

Va selu su još niki ljudi ki znaju molit molitvu sv Martinu. Tu molitvu se moli kada ki umira va velih mukah, ali pak kako naši stari rečeju, kada se ne more duša od tila odilit. 

Kada bi muž pozabiv na ženu, ali kada je pak žena sumnjala na muža da hodi z drugu, onda su ženske magari potajno molile i častile sv. Janju. Svetu Janju su  jako molile i ženske ke su bile va drugin stanju da bi rodile čitovato dite i za lagak porod. 

Ako bi po zimi bila dovga suhomrazica su se ljudi bali potresa,pak su isto molili svetiga Jerolima. 
Klanjci jako radi pale sviće, pak se si plovani ki prideju va Klanu čude kaj da tako puno svić gori ko da smo va pravoslavni crikvi. Navada je da se doma pali uljenicu na prvi petak va misecu i saku nedilju, a pogotovo va kvatri, kaj se to pali za se svoje mrtve. 

Kada bi va župi bila prva sveta pričest, su si prvopričesnici obavili devet prvih petki va misecu, tako da bi šli spovidi i sveti pričesti kaj da bi si s timi pobožnosti zmolilil blagoslov za cili svoj život. 

Čuv san da furmani radi proklinjaju. Ma su mi naši stariji rekli da tiga ni bilo prije. To da je navada potljer drugiga rata, a prinesli su je tri Klanjci ki su bili va partizani. Neću jih imenovat, no oni da su nike furmane zarazili s tin, magari jih se saku nedilju vidi poli maše. Jast ipak te ljude va selu nis nigdar čuv da tako proklinjaju. Tako baren niki povidaju, volari da ne proklinjaju, aš voli sako dilo obavljaju pomalo, bez preše.

Ovo su mi povidali va ožujku misecu Gospodnjiga lita 1968:

 • poli Farančevih – mama stara i teta Jele Matetinova
 • poli Oštarićevih – barba Ive Mavšić, barba Zvanić Šimeć i teta Mare Oštarićeva
 • poli Jakovovih – Mate Jakovov

Na Jurdani da je bila butiga va ki da se je moglo se kupit. Da ni bilo kaj da nisu imeli, od kruha pa do opreme za konje i drugo blago pak da su naši stari rekli:

„Ni konja va Klani, za kiga ni crugalj na Jurdani“.

To se je reklo da za saku brigu ka muči čovika se najde rješenje, kot kaj se i reče:
„Ako ti Bog zapre vrata, da ti na šir otpre okno“, pak onda naj briga prenoći, pak jutro bistre glave mislimo kaj storit, reče barba Mavšić, pak ne triba proklinjat. Ovo pišen dalje, aš san danas pročitav svojimu ćaći kaj san zapisav, pak mi je rekav:

„Se je istina kaj ti je povidano. Jast ću ti povidat edan događaj iz kiga ćeš vidit kuliko je mogav bit jadan edan Klanjac. Se san imev priliku vidit na svoje oči i čut, ali ni zaklev niš, ni beside. Se je dilav na mutasto, i edine beside su mu bile kaj tako se poštuje svojiga oću.

Kadi je Bekarova kiša su živili Žejančevi. Bili su mat, oća, sin ki je već biv oženjen – ma ne doma – i dvi hćere ke su živile doma z materu i oću. Da su bile lipe i već da su bile za udaju. Ena i druga da su si našle mladiće, talijanske fantoče, ma jih je bilo strah to reć ćaći, aš jin je on napred dav znat da Talijane ne smiju zet. Mat je se to znala i jin je svitovala da će to reć oći kada buju sino nakladali, aš onda oća vidi kako su mu hćeri vridne. Va Liskovcu  maju vrt blizu našiga, pa smo mi i oni  isti dan zemali sino doma, tako da smo imeli priliku se vidit i čut, ma smo se bali poć i blizu ka smo vidili kaj se dogaja.

Oni su vrt pograbili, i ta stric je šav na voz med štrame da pešta sino, a one su hitale na voz. Vidile su kakove volje jin je ćaća, pak mu je mat počela govorit kako su jin hćere vridne i da su već za udaju. Ma kada je spomenila da maju Talijane, ga je to tuliko raspalilo, da je zev sikiru, razbiv je voz na kuščiće, zev je konje i šav doma bez voza i sina.

Doma je šav Vučkoviću bekaru i zajno mu je prodav kišu. Zev je šoljde od kiše, konje zapregav na manji voz, a one su isto šnjin sile na voz, aš jin je rekav da kiša više ni njihova, da nimaju kadi bit i uputili su se v Riku. Tamo je prodav konje i voz, hćere je ća skuriv, a on i žena su finili va Banja luku i nigdar jih ni bilo više nijeniga va Klanu“.
Moj ćaća ki mi je to povidav i dan danas se čudi kako ni zaklev ni edan edini put na su tu nevolju.

Josip Gržinčić