Fantovšćine, leva i vojska

Klana je poznala dvi vrste fantovšćine; prvu i drugu fantovšćinu. Danas se te beside više ni ne čuje. Bile su od starine još dvi veselice za mušku čeljad, a su leva i kada se je šlo va vojsku.

PRVA FANTOVŠĆINA

Ta fantovšćina se je slavila da se selu da na znanje da je mladić zriv, kaj će reć da je punoljetan. Od naših starih san čuv da je pred puno lit ta dob bila kada je mladić napuniv dvajset i četiri lita, ma fanj pred prvin raton je ta dob osavnajst lit.

Nedilju nakon rojendana, potljer večernjice su krsni kunpar i oća zeli punolitniga sina z sobu i su ga pripeljali va oštariju. To je selo već znalo, pak se je nabralo više ljudi, rodbine, susidi i prijatelji. Slavljenik je morav zvat vina za sih va oštariji. Ženske su od doma prinesle pečene janjetine, ali samo do vrat; one nisu šle va oštariju. Tu se je kantalo i zbijalo huncutarije do Zdravo Marije, kada se je šlo doma na malo bolju večeru.

Ova fantovšćina je bila znak da je mladić zriv i za ženidbu.

DRUGA FANTOVŠĆINA

Va današnje vrime se reče momačka večer. To se je za sin pozabilo, a jast san ma baš z nikin čudon čuv tu besidu od Toneta Fuštaroviga. Onda san zapićivav starije i si su znali za drugu fantovšćinu. 

Na ti svečanosti se obavezno sope i je jako veselo. Edan put, rečeju naši stari, kada se je živilo po strogih seoskih pravili, se ni pozivalo na nijenu svečanost, aš je saki znav kaj se va selu dogaja i kaj je čja zadaća. Ko se je subotu mladić ženiv, znalo se je da je četrtak njegova druga fantovšćina. Tu veselicu se je storilo va oštariji, a bilo je za jist i za pit. Obično je prišla generacija od mladića i ostali prijatelji. Ženske, dakako nisu smile ni prismrdit blizu. To je moglo potrajat do pov noći. Kada je odbilo pov noći, je počev dan petka, kaj će reć da ni na petak va naši župi od nigdar bilo nikakoviga očitiga veselja. 

Od 1918 pa do nigdi 1960. se je to zapustilo. Ni mi nijedan znav povidat zač. Sada se, normalno opet slavi, ali pod imenon momačka večer.

LEVA

Leva se reče za regrutaciju za va vojsku, ma za vrime Austrije da se je reklo i novačenje. Klanjci su kantali enu pismicu ka gre ovako:

Prokleta leva na Jurdani 
koja je mane uzela 
oj zač, oj zač me nisi majko 
duboko more bacila.

Ma leva da ni bila na Jurdani, nego na Volovskin, ali da su na Jurdani šli mladići na vlak, a od tamo va Italiju va vojsku, pa su zato brundali na Jurdane.

Barba Vice Markoć mi je povidav, i stric Ive Jačeć, kako se je šlo na levu i va vojsku, pa ću to i zapisat. 
Cila generacija je bila pozvana va Volovsko. Ženske i oni mladići ki čekaju drugo lito novačenje su na vozu storili tavulac, kaj će reć su voz popodili. Onda su voz okrunili z cvićen i zelenjen. Voz da je morav bit lipo okićen, aš su i iz drugih sel prišli. Ma žejanski, munski i klanjski da su bili vavik najliplji. 

Jutro na 9 ur se je šlo z vozon. Voz su peljali konji, ki put i dva para. Š njimi da je šav z mihon Jače Škofov iz Studene. Kada su Talijani okupirali Klanu, onda jin je sopav jarmoniku niki Lapić iz Lipe. Mi se vidi da je na ta način šla naša mladost na levu zadnja generacija 1940., aš se i jast domišljan voza, a mamo doma i sliku. 

Sam pregled ni biv Bog zna kaj, pak su niki mladići prišli valje doma iz vojske, aš se je lih tamo vidilo ki je, a ki ni za vojsku. Više su gledali na visinu i žilavost. Oni niži su finili va fanteriju, kaj će reć pješaštvo i va topništvo, a oni viši va marinu, ali va posebnu regimentu, kamo je i konjica spadala. 

Kada su se vrnili doma jin je selo saki put parićalo ples i veselicu.

VOJSKA

Kot i na levu, tako je i va vojsku šla cila generacija. Na isti način su šli z okrunjenin vozon v Riku na brod, pa va Pulu. Iz Pule se je onda regrute pošiljalo po cilin austrijskin carstvu. Niki ki su služili marinu su ostali va Puli, ma mnoge da su poslali dalje, va Boku Kotorsku. 
Klanjce da je najviše trefilo služit va Gracu, Mostaru, Petrinji, ali i još kadi po Austriji. Va Klani se je do pred lih kantalo ovu pismicukada se je šlo va vojsku:

Lipa naša domovina
s onu stranu je planina (zon kraj Save je planina) 
tam je hišica, 
je hišca iz lesa, 
tam je tekla moja mladost sva.

Mama moja kaj rečete 
kaj vaš sinak vojsku kreće 
budi Bog s tobom i sveti anjel tvoj 
ljubi ljubi dragi sinak moj.

Mladi cajti kaj hitite 
i moj kufer pripravite 
star san dvajset lit 
pa moran poć va svit 
domovina hoće me imit.

Dan dva prije nego su mladići krenili va vojsku jin se je služila maša za srećan polazak i sretan povratak iz vojske. Na našimu koru je za tu sv. mašu naminjena pismarica iz ke se je pivala ali pojala sv maša. 

Da se ni nigdar dogodilo da je šav samo edan va vojsku, vavik jih je šlo više. Jutro bi se zbrali poli Martinovih iz sel okoli i iz Klane a pratila jih je rodbina i cila generacija, kaj će reć i muško i žensko. Nosili su z sobu Domovinsku zastavu i z vozon su šli na Jurdane na vlak.

Kada je Italija okupirala naše kraje, to već ni bilo tako. naši stari rečeju da su Ćići, to će reć Učkari, i dalje zadržali stare navade, no kako ne smiju više nosit Domovinsku zastavu, a talijansku nisu teli nosit, onda nose zelenu granu, a na nju da prevežeju tri fijoka z bojami od naše zastave. Nigdi 1968. lita se je opet zelo navadu da se javno obznani, a potljer služi i maša za one ki gredu va vojsku.

Povidav mi je ovo na polju kada smo orali barba Vice Markoć 1974.lita.